آخرین بندر

توضیحات: 

فیلم سینمایی آخرین بندر 
کارگردان: حسن هدایت 
سال ۱۳۷۳ 

در نقش کار چاق ‌کن