پروندۀ هاوانا

توضیحات: 

فیلم سینمایی پروندۀ هاوانا 
کارگردان: علیرضا رئیسیان
سال ۱۳۸۴ 

در نقش شخصیت سیاسی