آوازهای ‌خاموش

توضیحات: 

تله فیلم آوازهای خاموش
کارگردان: حسن هدایت
سال ۱۳۷۵ 
بخش خصوصی 

در نقش پیش پرده خوان